Bestuur

Machteld Dutman - Voorzitter 

Waar mijn passie voor preventie vandaan komt? Uit de jaren die ik in de jeugdzorg/ kinderpsychiatrie heb gewerkt. Heel veel problemen die je daar ziet zijn niet te voorkomen, maar door een vroegere aanpak en ouders te ondersteunen, kan er leed voorkomen worden. Ik maakte de overstap naar preventie en werkte vervolgens ruim 30 jaar bij JSO, stichting voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding in Zuid-Holland, voor een deel als directeur/bestuurder. Het leverde mij, naast heel veel werkplezier in een boeiende en bloeiende organisatie, ook De Gouden Lis van de provincie Zuid Holland op. Voor de ontwikkeling van preventie werkzaamheden ter voorkomen van jeugdzorg. Enkele voorbeelden: Spel aan Huis, trainingen preventie van kindermishandeling, scholing van beroepskrachten in het omgaan met ouders, Basiszorg kwetsbare kinderen, enz. Dankzij de vele goede JSO-medewerkers is er in Zuid Holland heel veel aan preventie gedaan. Daarnaast heb ik altijd bestuursfuncties gehad: voorzitter van het openbaar onderwijs, de bibliotheek, lesgeven aan allochtone vrouwen, 8 jaar in de gemeente raad, enz. Bij het opspelden van de Ridder Orde werd daarop terug gekeken. En dan zie je wat je mee gevormd heeft. En nu voorzitter van Preventief op Maat. Omdat ik het onderwerp belangrijk blijf vinden en graag naar kansen zoek. Er is nog veel te doen voor ouders, kinderen en aan deskundigheid van beroepskrachten die met hen werken.  

Carolien Gelauff - Hanzon - Bestuurslid

Tijdens mijn loopbaan tot nu toe heb ik gemerkt hoe lastig het is om goedontwikkelde opvoedingsondersteuningsprogramma’s voor de praktijk beschikbaar te houden en ze steeds te vernieuwen. Ik vind het goede aan de stichting Preventief op Maat dat zij initiatieven neemt en ondersteunt die hier iets aan willen doen. Ik ben ooit gestart als onderzoeker op  het gebied van onderwijskansen voor kinderen van migrantenouders. Ik ben wetenschappelijk secretaris geweest van een projectgroep van hoogleraren die tot taak hadden educatieve activiteiten voor deze kinderen te evalueren. Later bij het NIZW was ik betrokken bij het borgen van de Stap-programma’s en Kaleidoscoop en opvoedprogramma’s. Bij het NIZW en later het Nederlands Jeugdinstituut heb ik me beziggehouden met kwaliteit van opgroeien en opvoeden in peuterspeelzalen, kinderopvang, jeugdwerk, onderwijs en welzijnswerk. Preventie is daarvan een heel belangrijk onderdeel.

In deze tijd van grote organisatorische veranderingen in het sociale domein is het hard nodig om preventie op de kaart te blijven zetten bij gemeenten, instellingen en professionals. Ik help daar graag aan mee.

Hanneke Ritmeester - Secretaris

Meer dan 35 jaar ben ik werkzaam geweest op het terrein van welzijn en preventieve jeugdzorg. Begonnen in een paar van de grootste achterstandswijken in Amsterdam, waar ik, keurige doktersdochter een ware vuurdoop heb gehad. Van diezelfde dokter heb ik mijn bevlogenheid voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen meegekregen. En de behoefte om situaties die daarom vragen trachten te beïnvloeden. Toen ik eenmaal in aanraking kwam met de professionele kant van preventieve opvoedondersteuning en ontwikkelingsstimulering heb ik daar al mijn aandacht aan gegeven. Door de jaren heen heb ik mij steeds sterk gemaakt voor een beleid dat zich erop richt om ouders te ondersteunen bij de opvoeding, zodat ze zelf sterker worden en dat hun kinderen daarvan kunnen profiteren.  Dat we nu in een tijd leven waarbij je – eigenlijk noodgedwongen- op zoek gaat naar wat mensen zelf kunnen en hoe je daar het meeste mee kunt bereiken vind ik een hele goede ontwikkeling. Mits het maar leidt tot een positieve ondersteuning die kinderen helpt veilig en in een prettige sfeer op te groeien. Dus waar gezinnen in kunnen gedijen…Ik vind het leuk om na te denken over de voorwaarden, en daarbij de praktijk goed in het oog te houden.

René Carlier - Bestuurslid tot oktober 2018

Met een achtergrond in de financiële dienstverlening ben ik op het gebied van preventie in de jeugdzorg een leek in het bestuur. Dat preventie een belangrijk onderdeel in de jeugdzorg is, spreekt voor mij voor zich. Ik ben sinds 2009 werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur. Daarvoor heb ik bij diverse verzekeraars managementfuncties vervuld in Nederland, Spanje en Italië.Naast mijn werkzaamheden ben ik altijd maatschappelijk actief geweest onder andere als lid van de medezeggenschapsraad basisschool de Overtocht, voorzitter tennisvereniging Nieuwkoop en bestuurslid Stichting Welzijn Nieuwkoop.Het geweld van de bezuinigingen raakt de zorg- en welzijnssector in haar hart. Dit kan ertoe leiden dat goede programma’s moeten stoppen. Programma’s waar een bewezen methodiek onder ligt.

Brechtje Mantel - Bestuurslid 

Ervaren adviseur, projectleider jeugdzorg en de nodige ervaring met de thema's kindermishandeling, seksueel misbruik en Multi probleem gezinnen.

Inmiddels heb ik 36 jaar werkervaring met jeugdhulp in uitvoerende, staf/advies en projectmanagement functies. Van Jeugdgevangenis, minderjarige asielzoekers, multi probleem gezinnen tot aanpak kindermishandeling. Verbindend op het snijvlak van uitvoering en beleid.Ik zet mij in voor Preventief op Maat omdat ik het belangrijk vind dat preventieve programma's een vast onderdeel zijn van het jeugdhulp aanbod van gemeenten.

Neel de Bruyn - bestuurslid

De jeugdsector heeft roerige tijden achter de rug, met diverse transities. Veel aandacht is uitgegaan naar organisatievormen en het realiseren van hulp voor jeugdigen/gezinnen met (ernstige) problematiek. De aandacht voor opvoedingsondersteuning en preventie is gering geweest. Nu de gemeenten de basis van hun jeugdhulp op de rails hebben, wordt het tijd voor verbetering van opvoed- en opgroeisteun. Preventie en opvoedingsondersteuning moeten opnieuw op de kaart gezet, bij gemeenten, lokale (wijk)teams en professionals. Zowel bij het Nederlands Jeugdinstituut als bij het landelijk steunpunt Home-Start heb ik gewerkt aan methoden voor opvoedingsondersteuning, o.a. de oudercursus Peuter in Zicht! en Home-Start. Momenteel is het begrip ‘eigen kracht’ een veel gehoorde term. Ik vind dat we gezinnen steun moeten bieden om op eigen kracht te blijven/gaan functioneren. Oudercursussen en laagdrempelige/informele vormen van steun zijn hiervoor belangrijk. Voor mij is het van belang om hierbij ook het perspectief van effectief werken mee te nemen, hoe lastig het ook is om dit handen en voeten te geven.

In de doelstellingen van Preventief op maat herken ik mijn visie, en ik vind het zinvol om gezamenlijk onze doelen te realiseren.

Margriet Stolker - Bestuurslid

Als jongste van dit bestuur en nog steeds in de studiebanken, ben ik zeer gepassioneerd om me in te zetten voor preventie. Al in het eerste jaar van mijn studie voelde ik een sterke interesse voor preventie en die passie heb ik door mijn studie heen steeds vastgehouden. Door mijn stage bij Spel aan Huis Gouda heb ik een paar jaar geleden gehoord van Preventief op Maat, toen vond ik het al bijzonder dat zij naar voren kwamen om op te staan voor preventieve opvoedingsprogramma's. Preventief op Maat komt op voor bestaande programma's die absoluut de moeite waard zijn en grijpt daarnaast nieuwe kansen en uitdagingen op het gebied van preventie aan. Het mooie aan preventie vind ik dat het focus legt op wat er wél mogelijk is, in plaats van achteraf te kijken wat er mis is en waar het anders had moeten gaan.  Inmiddels ben ik afgestuurd pedagoog (HBO Ecologische Pedagogiek) en bezig met mijn (pre)Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht. Een studie waarin ook wordt gekeken naar een meer positieve, maatschappelijke manier van opvoeding waarbij opvoeders samen, in verbinding met anderen en hun eigen kracht, vorm proberen te geven aan een veilig en stimulerend opvoedingsklimaat voor kinderen. Voor mij sluit dat perfect aan bij preventie.

Adviseur

Geraldien Blokland 

De ontwikkeling van kinderen en de impact daarop van  opvoeding en omgeving is een thema dat mij altijd heeft geboeid. De kiem daarvoor werd gelegd tijdens mijn eerste baan als groepsopvoeder van kinderen uit problematische gezinnen in Amsterdam West. Ik leerde hoe belangrijk het is om ouders niet buiten te sluiten als je voor kinderen positieve veranderingen wilt bewerkstelligen. 

Tijdens een daarop volgende studie gezinsleer/pedagogiek aan de universiteit van Amsterdam ontdekte  ik dat mijn hart uitging naar opvoedingsondersteuning en de preventie van problemen die de ontwikkeling van kinderen kunnen belemmeren. Directe contacten met ouders in oudercursussen, opvoedspreekuren en de landelijk opvoedtelefoon zijn in de jaren daarna een belangrijke inspiratiebron geweest en hebben onder andere geleid tot het schrijven van een tweetal methodiek boeken zoals Over Opvoeden gesproken en Samen delen.

Methodiekontwikkeling en overdracht van kennis op het gebied van opvoedingsondersteuning heeft eveneens mijn bijzondere belangstelling. Als docent en trainer heb ik vele (aankomende) professionals opgeleid in pedagogische advisering en groepsgerichte opvoedingsondersteuning. Als senior adviseur opvoedingsondersteuning bij het Nederlands Jeugdinstituut was ik betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van diverse methodieken en preventieprogramma’s.

Ik hecht veel belang aan kwaliteitsverbetering van het uitvoerende werk onder andere door de invoering van evidence based programma’s en werkwijzen. De laatste jaren heb ik mij ingezet voor de invoering van het uit Australië afkomstige Triple P, een effectief programma voor positief opvoeden dat ouders sterkt in hun rol als opvoeder en gedragsproblemen bij kinderen doet afnemen. 

In 2010 maakte ik gebruik van een flexpensioen regeling en nam afscheid van het Nederlands Jeugdinstituut maar nog niet van het werk als zodanig. Als freelance trainer en adviseur opvoedingsondersteuning, hoop ik nog een aantal jaren een bijdrage te kunnen leveren aan ontwikkelingen in het werkveld opvoedingsondersteuning. Mijn betrokkenheid bij de stichting Preventief op Maat vloeit daaruit voort. Ik vind het belangrijk om te investeren in duurzame ontwikkeling waarbij niet steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden (met alle verspilling van dien) maar voort te bouwen op bestaande methodieken en kennis die hun waarde hebben bewezen.

 

Het Comité van Aanbeveling is niet meer actief

 Er zijn nog 3 leden beschikbaar voor activiteiten.

 Henk Dries - oud-redacteur ‘O&O-nieuws’, en sites/dossiers opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering

Preventief op Maat biedt kwalitatief goede preventieve programma’s een thuisbasis, zodat ze voor alle ouders en opvoeders in Nederland beschikbaar zijn en zich verder kunnen ontwikkelen.  Als  netwerkorganisatie biedt Preventief op Maat bestuurders en managers inspiratie voor ’n basisaanbod voor ouders en opvoeders en beleidskeuzes in deze. 
De ontwikkeling van kinderen is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit vraagt expliciete aandacht voor pedagogische visies, een effectief doordacht beleid en organisatie, en een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor ouders en opvoeders. Ouders hebben recht op een basisaanbod opvoedsteun. 

Ik heb dit mogen ervaren, en er een bijdrage aan geleverd, in de 40 jaar die ik werkzaam was in de sector opvoedingsondersteuning: werkend met ouders, en als projectleider van verschillende projecten bij de landelijke Stichting S&O. De laatste 15 jaar was ik in de gelegenheid goed overzicht te krijgen over beleid, organisatie en aanbod van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering in Nederland, als redacteur informatieverspreiding over het werkveld bij het NIZW / Nederlands Jeugdinstituut. 

Nederland heeft behoefte aan een thuisbasis voor ontwikkelde programma’s, aan een netwerkorganisatie, die geconsulteerd kan worden voor beleid- en werkontwikkeling. De afgelopen honderd jaar heeft het werkveld opvoedingsondersteuning zich professioneel goed ontwikkeld.  Maar tot voor kort ontbrak het aan een organisatorische thuisbasis. Gelukkig voorziet het initiatief van Preventief op Maat hierin.  

Wilna van den Heuvel - Docent, supervisor en coördinator Speltherapie- en spelagogiekopleiding Hogeschool Utrecht

Mijn interesse ligt al vanaf het begin van mijn loopbaan bij jonge kinderen, als kleuterjuf ontdekte ik al snel dat mijn hart vooral uitging naar kwetsbare kinderen. Eerst als leerkracht en later als spelagoog ging ik werken bij kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking en gedragsproblemen. Deze kinderen, vaak zwaar emotioneel beschadigd, leerden mij dat we vaak (te) laat waren met onze behandeling. De waarde van het preventief werken blijkt dus erg belangrijk.

Na diverse opleidingen werk ik nu als docent, supervisor en coördinator van de speltherapie- en spelagogiekopleiding aan Hogeschool Utrecht. Hier draag ik mijn visie uit; ‘Spel als basis voor alle kinderen, een voorwaarde om tot groei en ontwikkeling te komen wat leidt naar een gelukkig(er) leven’.

Als kunstenaar en contactclown leg ik verbindingen tussen spel, kunst en contactname, want zonder veilige relatie komen kinderen niet tot spel. Kijken naar en maken van kunst heeft een bijzondere relatie met spel en spelen. Voorop staat dat het beide plezier oplevert en toevoegt aan de kwaliteit van leven.

Tevens verzorg ik vele maatwerktrainingen in diverse organisaties over spel, spel-ontwikkeling en spelbegeleiding, ook daar kan ik mijn visie overdragen. In de praktijk blijkt steeds weer opnieuw hoe belangrijk spel is.

Samen met Geraldien Blokland herschreef ik de methodiek voor Spel aan Huis. Een methode die laagdrempelig is, waardoor spel bij kinderen in alle culturen kans krijgt te ontplooien.

De contacten met Preventief op Maat door Spel aan Huis Gouda geeft mij de mogelijkheid ook mee te denken met de maatschappelijke ontwikkelingen in het belang van de bescherming en ontwikkeling van het (jonge) kind.

Jan Zandijk - ex-bestuurder jeugdzorg, adviseur zorg & welzijn

Mijn hele werkzame leven ben ik betrokken bij zorg, vooral zorg aan kinderen en hun ouders, die hulp nodig hebben bij het opvoeden. Ik was groepsleider en vele jaren bestuurder in de jeugdzorg. Waar dat kon omarmde ik preventieprojecten. Dat omarmen hield in dat ik in overleg met provincie en gemeenten een enthousiast voorvechter was (en ben) van het beschikbaar krijgen van voldoende geld om effectieve programma’s en projecten te ontwikkelen of te steunen. En ik stelde professionals in staat om hun expertise op het gebied van opvoeden en hoe ontwikkelingsachterstanden in te lopen ook in te zetten. Bijvoorbeeld ten behoeve van ouders die aanklopten bij opvoedbureaus. Daarom ondersteun ik nu nog steeds preventieprogramma’s. En organisaties die zich daar voor inzetten. Voorkomen is immers beter dan genezen. In alle hectiek die de zorg aan kinderen en hun ouders die hulp nodig hebben bij het opvoeden nu kenmerkt, is Preventief op Maat een baken van inspiratie, vernieuwing en verdieping. Dat blijft broodnodig, zeker in tijden van bezuinigingen, decentralisatie, transitie en transformatie.