Kinderen in armoede ZIEN!

Kinderen in armoede ZIEN!

Let op: we zijn nog op zoek naar 2 pilotlocaties in het basisonderwijs..

1 op de 7 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Bij ruim een derde hiervan is dit meerdere jaren (minimaal 4) aan de orde. In Rotterdam gaat het om 1 op de 4 kinderen.


Opgroeien in armoede of verborgen armoede heeft enorme invloed op het perspectief en ontwikkeling van kinderen. De stress, die armoede in de gezinnen meebrengt, heeft gevolgen voor de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen, maar heeft ook invloed op de hersenontwikkeling en de leerprestaties. Het vraagt van gezinnen en kinderen zelf veel draagkracht om in de cirkel van opeenstapelende problematiek te verkeren of er uit te treden.

 

Preventief op Maat heeft een projectplan ontwikkeld: ‘Kinderen in armoede ZIEN!’, dat zich richt op het agenderen van het thema “armoede” in het onderwijs. Andere organisaties, zoals wijkorganisaties en kinderopvang zijn welkom om aan te sluiten.” Kinderen in armoede ZIEN!” wil organisaties voor jeugd handvatten aanreiken om mét en vóor de kinderen beter in te spelen op deze vraagstukken.

 

We gaan aan de slag met armoede in de klas. Kinderen hebben recht op een veilig leerklimaat, dat in beleid, benadering, lesstof en werkvormen tegemoet komt aan leefwereld en aan de opgaven waar de kinderen, die leven in armoede, dagelijks voor staan. Een leerklimaat waar geen sprake is van uitsluiting en taboe. Er wordt gewerkt aan de veerkracht, de talenten en maatschappelijke participatie van de kinderen.

 

We doen dit in 5 pilots samen met leerkrachten, ouders en kinderen. Doel is te komen tot een toolkit met werkvormen en lesstof, die verspreid kan worden. Concreet betekent dit dat wij ondersteuning kunnen bieden aan enkele scholen die armoede erkennen en ermee aan de slag willen. Met een afvaardiging van de leerkrachten en het zorgteam verkennen we het vraagstuk op school, bieden 2 workshops aan voor deze professionals met vaardigheden en werkvormen om aan de slag te gaan met de kinderen en hun ouders te erkennen, zien en passend te ondersteunen in de klas.

 “Kinderen in armoede ZIEN!” is een breed project en wil zich in andere onderdelen richten op ouders, managers en de gemeenten. Het project wordt mede gefinancierd door de Stichting Kinderpostzegels.

 

We zijn op zoek naar pilot scholen. Meer weten of interesse?

In opdracht van Preventief op Maat en met een bijdrage van Stichting Kinderpostzegels Nederland wordt dit project uitgevoerd door:

Marjanne van Esveld              marjanne@de-veer-kracht.nl

Jeanne van Berkel                  jeannevanberkel@gmail.com

 Algemeen emailadres: armoedezien@preventiefopmaat.nl

Over Preventief op Maat

Preventief op Maat heeft als missie en ambitie om de kwalitatief goede opvoedingsprogramma's en methodes voor ouders en kinderen, ook na de transitie jeugd (2015) verder te behouden en versterken.

Instellingen die problemen signaleren, zoals Centra voor Jeugd en Gezin, kinderopvang en peuterspeelzalen, scholen en maatschappelijk werk, zijn vaak betrokken bij de inzet van programma’s in een bepaalde wijk of gemeente. Deze programma’s zijn vaak werkzaam op de grens van signalering en interventies in het normale. Juist die interventies in het normale doen ertoe; het versterken van de eigen kracht van ouders en de potentie van kinderen staat centraal.

 

Het betrekken van de buurt, familie en kennissen vergroot de draagkracht van gezinnen en helpt opvoedingsproblemen te voorkomen. Voor het versterken van deze samenleving in het klein zijn alle op deze gemeenschap betrokken organisaties zoals onderwijs, wijkwerk, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en (preventieve) zorg nodig. Preventief op Maat onderschrijft en werkt vanuit deze visie van M. De Winter: It takes a village to raise a child. (voor meer informatie: www.preventiefopmaat.nl